Regulamin konkursu: Wygraj bilety na Komplet Tobiasza Musielaka

Regulamin konkursu: Wygraj bilety na Komplet Tobiasza Musielaka:

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest właściciel strony https://gurustats.pl (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.

4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Facebook.

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik Konkursu”).

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu innych osób. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne.

7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Facebook.

8. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Organizatora („Zgłoszenie Konkursowe”).

9. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.

10. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, powiązany ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego serwisu.

121 W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Postach Konkursowych.

§2. Zasady konkursu

1. Uczestnik odpowiada na zadane przez organizatora pytanie we wskazanym poście na portalu Facebook informującym o konkursie.

2. Uczestnik odpowiada na pytanie w sekcji komentarze pod wskazanym postem.

3. Zostaną przeprowadzone dwa konkursy. Pierwszy odbędzie się w dniach 28.09 – 30.09.2023 r. Drugi konkurs w dniach 01.10-04.10.2023r.

4. Spośród prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowanych 5 osób, które zostaną nagrodzone.

§3. Nagrody

1. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych Uczestników gry.

2. Nagrodą jest 5 podwójnych zaproszeń na turniej „Komplet Tobiasza Musielaka”. Powyższa nagroda przypada na jedno pytanie konkursowe.

§4. Ogłoszenie Laureatów

1. Organizator konkursu skontaktuje się z Laureatami do 24h po zakończeniu konkursu

2. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicków Laureatów oraz nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych) w serwisie Facebook oraz na stronie https://gurustats.pl

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą majątkowych praw autorskich do Zgłoszeń Konkursowych będących utworem, w związku z którymi przyznana została nagroda.

5. Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest przeniesienie na Organizatora całości majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego (jeżeli jest ona utworem) jak również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu nagrodzonego Uczestnika osobistych praw autorskich do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego w sposób i na polach eksploatacji określonych w niniejszym punkcie 5, która to licencja jest udzielona pod warunkiem wydania Uczestnikowi nagrody, do czasu zawarcia przez strony umowy przenoszącej prawa autorskie o której mowa w dalszej części niniejszego punktu 5. Uczestnik nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia tytułu udzielenia licencji oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich, poza otrzymaną nagrodą. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika zawarcia z Organizatorem umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora Zgłoszenia Konkursowego na wszystkich wskazanych w poniżej polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do (do wyboru przez Organizatora):

a. utrwalania poprzez sporządzanie kopii Zgłoszenia Konkursowego oraz przenoszenie Zgłoszenia Konkursowego na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;

b. zwielokrotniania Zgłoszenia Konkursowego, w tym sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika dowolną techniką, w szczególności techniką poligraficzną;

c. wprowadzania Zgłoszenia Konkursowego do obrotu, jej sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania;

d. digitalizacji, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;

e. inkorporowania Zgłoszenia Konkursowego do innych utworów

f. wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,

g. publicznego udostępnienia Zgłoszenia Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

h. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań,

i. wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby;

j. W sytuacji gdy nagrodzone Zgłoszenie Konkursowe stanowi utwór, niezawarcie przez Uczestnika umowy, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

§5. Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Konkursem. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail kontakt@gurustats.pl

2. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni po ogłoszeniu wyników każdego z etapu Konkursu.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, poprzez odpowiedź na maila z reklamacją

5. Postanowienia niniejszego paragrafu 5 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom.

Facebook Comments Box
.